กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 DC การประชุมใหญ่ภาค 3340 โรตารีสากล
DC District 3340 Conference

สถานะที่จัดงาน :: โรงแม เคพีแกรนด์
K.P. Grand Hotel Chanthaburi
11/03/2017 - 12/03/2017 กำหนดการประชุม
Pre-District Conference of D-3340
แบบฟอร์มลงทะเบียน
แผนที่ Google
แผนที่
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน